مبانی نظری تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه هایمتفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهدسازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردیكه به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت دارد و باآن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد ....

 

مشخصات فایل

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 18

تعداد منابع: 18

فونت: B Nazanin 14

فاصله خطوط: 1.15

حاشیه ها : از هرطرف 2.54

قیمت:  6900 تومان (کمتر از هزینه تایپ)

این فایل از نظر کیفیت کاملاً تضمین شده می باشد و جهت انجام تحقیق و پژوهش، نگارش پایان نامه ارشد و دکتری و همچنین ارائه پروژه درسی مناسب می باشد.

 

بخشی از متن فایل:

 مؤلفه های تعهد سازمانی :


پورترتعهدرا براساس نیروی كلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشاركت یك فرد در سازمان تعریف میكند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود. 1 - قبول اهداف و ارزشهای سازمان2- تمایل به همكاری با سازمان برای كسب اهدافش 3 - میل به باقی ماندن در سازمان. در این دیدگاه، تعهد به عنوان یك مفهوم تك بعدینگریسته شده است، كه تنها متمركز بر تعهد عاطفی است. تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمركز شده است كه میتواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط كار درنظر گرفته شود (مودای، 1998).

مدل اریلی و چتمن: اریلی وچتمن[1] (1986 ) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنانهادند كه تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه كرده و مكانیسم هایی دارد كه ازطریقآنها می تواند نگرش شكل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر كار كلمن[2] (1958) در نگرش وتغییر رفتار اریلی و چتمن معتقدند كه پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سهشكل متابعت، همانندسازی و درونی كردن را به خود بگیرد.متابعت، زمانی اتفاقمی افتد كه نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به منظور كسب پاداشهای خاص اتخاذ میشوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می افتد كه فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظرابطه ارضاكننده می پذیرد (میر و هرسکوویچ، 2001).

سرانجام درونی كردن،رفتاری كه از ارزشها و یا اهداف نشأت گرفته را منعكس می كند كه با ارزشها یا اهدافسازمان منطبق است (مودای، 1998).


مدل می یر و آلن: آلن و میر (1990) در نوشته های خود قائل به تفکیک سه بعد اصلی برای تعهد هستند:

الف) تعهد عاطفی

ب) تعهد عقلانی

ج) تعهد هنجاری

 

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان