پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

Social Intelligence questionnaire

مفهوم هوش اجتماعی در سال 1920 توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیري آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می کند.

این پرسشنامه توسط آنگ تون تت در سال ۲۰۰۸ به منظور بررسی هوش اجتماعی تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده است اما در نسخه ایرانی ۹ ماده حذف شده و ۳۶ ماده مورد تایید قرار گرفته است. نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت دوگزینه‌ای بلی یا خیر است که گزینه‌های آن با صفر و یک نمره‌گذاری می‌شود.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان


این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

 

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ-44

پرسشنامه باورهای احساسی OBQ-44

این پرسشنامه شامل 44 سوال است که توسط گروه کاری (OCCW) طراحی شده است. این آزمون از شش زیرگروه افکار تشکیل شده است که دامنه‌های کلیدی حوزه‌های شناخت در اختلال وسواس فکری ـ عملی هستند، شامل احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب / ارزیابی تهدید و خطر، کمال‌طلبی/ نیاز به برخورداری از اطمینان، اهمیت دادن به افکار / کنترل افکار.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان- زامپتاکیس و موستاکیس 2007

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (2007)

این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

1,500تومان
کد کالا:
تعداد:

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

social physique anxiety scale (SPAS-7)

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام (موتل و کنروی، 2000)، مشتمل بر 7 گویة لیكرتی است كه براساس مقیاس 12 گویه ای اولیة هارت، لیری و رجسكی (1989) تهیه شده است. این مقیاس میزان اضطراب تجربه شده توسط یك فرد در مورد شكل اندامش در یك موقعیت اجتماعی را اندازه می گیرد.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان