پرسشنامه بهره وری

هدف: شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد.

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت

هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد.  

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده ...

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است....

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان