پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)

پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)

یکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت خواب طراحی و ساخته شده است پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ[1] (PSQI) است.این پرسشنامه در سال 1989 توسط دکتر بویس[2]و همکارانش در موسسه روانپزشکی پیتسبورگ ساخته شد. این پرسشنامه در اصل دارای 9 گویه است اما چون سوال 5 خود شامل 10 گویه فرعی است بنابراین کل پرسشنامه دارای 19 آیتم است که در یک طیف لیکرت 4 درجه‌ای از 0 تا 3 نمره‌گذاری می‌شود. این پرسشنامه دارای 7 زیرمقیاس است که عبارتند از:

1.     کیفیت ذهنی خواب (subjective sleep quality)

2.     تأخیر در به خواب رفتن (sleep latency)

3.     مدت زمان خواب (sleep duration)

4.     میزان بازدهی خواب (habitual sleep efficiency)

5.     اختلالات خواب (sleep disturbances)

6.     استفاده از داروهای خواب‌آور (use of sleeping medication)

7.     اختلالات عملکردی روزانه (daytime dysfunction)

 

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه درد مک گیل

پرسشنامه درد مک­ گیل McGill

 از پرسشنامه درد مک گیل به منظور سنجش درد عضلانی استفاده می شود. با توجه به گروههای عضلانی که در پروتکل تمرینی تحقیق بر آنها تاکید می شود تعداد مولفه ها می تواند متفاوت باشد به طور مثال ...

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسش نامه نیازهای روان شناختی در ورزش

پرسش­نامه نیازهای روان­شناختی در ورزش

The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES )

پرسش­نامه نیازهای روان­شناختی در ورزش مشتمل بر 11 سوال 7 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که جهت سنجش نیازهای روان­شناختی در ورزش در قالب سه خرده مقیاس نیازهای روانی استقلال (چهار سؤال)، شایستگی (چهار سؤال) و پیوستگی (سه سؤال) توسط واچوپالس و میشل­دو (2006) طراحی شده است.

 

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS) توسط تری شورت و همکاران (1985) برای سنجش سطوح مختلف کمال گرایی مثبت و منفی طراحی گردید. این مقیاس مشتمل بر 40 سوال است که 20 سوال آنکمال گرایی مثبت و 20 سوال آن کمال گرایی منفی را می سنجد. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی در یک طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری می شود .

 

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مقیاس رضایت از نیاز روانشناختی در ورزش

پرسشنامه رضایت از نیاز روانشناختی در ورزش (ویلسون و همکاران، 2006)

این مقیاس، از 18 گویه در قالب سه خرده مقیاس شایستگی، خودمختاري و ارتباط درك شده تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت 7 امتیازي به هر سوال پاسخ می دهد.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه جهت گیری ورزشی (SOQ)

پرسشنامه جهت گیری ورزشی (SOQ)

پرسشنامه ورزش گرایی گیل و دیتر- Sport Orientation Questionnaire

این پرسشنامه توسط گیل و دیتر (1988) طراحی شده و برای سنجش جهت گیری ورزشی یا سنجش انگیزه پیشرفت ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد و مشتمل بر 25 سوال و سه زیر مقیاس رقابت جویی، پیروزی گرایی، و هدف گرایی می باشد. نحوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت 5 امتیازی است.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش

پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (PMCSQ-2)

این پرسشنامه شامل 33 آیتم و دو بعد اصلی (فضاي تکلیف محور و فضاي خود محور) است. بعد فضاي تکلیف محورکه 17آیتم پرسشنامه را به خود اختصاص داده است شامل 3 عامل تلاش/ پیشرفت، نقش مهم و یادگیري مشارکتی است و بعد فضاي خود محورکه 16 آیتم پرسشنامه را به خود اختصاص داده است شامل 3 عامل رقابت درون تیمی اعضا، به رسمیت شناختن نابرابر و مجازات براي اشتباهات است.

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی PACES

پرسشنامه لذت از فعالیت بدنیPACES

مقیاس لذت از فعالیت بدنی

این مقیاس برای اندازه‌گیری میزان لذت از فعالیت بدنی دانش‌آموزان در سال 1991 توسط کنزیرسکی و دیکارلو طراحی شد و در سال 2001 توسط متل و همکاران اصلاح و بهبود یافت.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مقیاس سرسختی ذهنی (MTS)

پرسشنامه سرسختی ذهنی (MTS)

این پرسشنامه مشتمل بر 11 سوال می باشد که بوسیله مادریگال و همکاران (2013) ارائه شده است. این پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشکاران را می سنجد.

.

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران (ASQ)

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران (ASQ)

اين پرسشنامه توسط ریمر و چلادوری در سال 1988 مشتمل بر 14 سوال درمقياسارزشي ليكرت طراحی شده است و دارای چهار خرده مقیاس رضايت ازآموزش و تمرين، رضايت از رفتار و تعامل مربي، رضايت از عملكرد فردي و رضايت از عملكرد تيمي می باشد.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه جو ورزش (SCQ)

پرسشنامه جو ورزش (SCQ)

اين پرسشنامه جهـت اندازه گيري درك از استقلال ورزشكاران ناشي از رفتار مربي بوده و داراي 15 سوال است. آزمـودني هـا پاسـخ خود را به هر سؤال در يك پيوستار (1= كاملاً مخالف تا 5= كاملاً موافق) رتبه بندي مـي كننـد. امتيـاز بـالاتر نشان دهنده درك از استقلال بالاتر ورزشكار تحت تأثير رفتار مربي است.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان