پرسشنامه اضطراب ورزشی - SAS

پرسشنامه اضطراب ورزشی - SAS

پرسشنامه اضطراب ورزشی (اسمیت و همکاران، 1990) یک آزمون خودگزارشی چندبُعدی است که به منظور سنجش اضطراب جسمانی و شناختی ساخته شده است. این آزمون دارای 21 عبارت برای سنجش 3 زیرمقیاس است. این زیرمقیاس ها عبارتند از: اضطراب جسمانی (9 ماده)، نگرانی (7 ماده) و عدم تمرکز (5 ماده).

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تصویر سازی حرکت MIQ- R

پرسشنامه تصویر سازی حرکت MIQ- R

این پرسشنامه دارای هشت آیتم خود گزارشی جهت ارزیابی توانایی تصویر سازی حرکت می باشد. و دارای دو زیرمقیاس توانایی شکل دهی تصاویر بینایی و توانایی شکل دهی تصاویر جنبشی می باشد...

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (PMQ)

پرسشنامه استاندارد شده انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) متشکل از 30 گویه و 8 خرده مقیاس است که پاسخ به گویه ها بر اساس طیف 3 گزینه ای لیکرت کدگذاری شده است.

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اتاوا OMSAT-3

اين آزمون از جامع ترين آزمون هاي آمادگي رواني ورزشكاران است كه دوازده مهارت رواني را در سه دسته مهارت های رواني پايه  )هدف گزيني، تعهد و اعتماد به نفس (، مهارت هاي روان تني  )واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و نيرو بخشي( و مهارت هاي شناختي )تمركز، بازيافت تمركز، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه( اندازه گيري مي كند. اين پرسشنامه شامل 48 سؤال است كه به صورت مقياس ليكرت  7 سطحي است.

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (انسجام گروهی در تیم های ورزشی ) GEQ

این پرسشنامه در سال 1985 توسط کارون، وید مایر و براولی براساس مدل مفهومی کارون (1982) برای اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم های ورزشی تهیه شده است که در قالب 18 سوال، انسجام گروهی را در 4 بعد اندازه گیری می کند. 

هدف: اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم های ورزشی

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سرسختی ذهنی (MTQ-48)

پرسشنامه سرسختی ذهنی

(Mental Toughness) سرسختی ذهنی که در برخی مواقع به جای آن از عبارات استحکام روانی، سخت کوشی ذهنی و یا استقامت ذهنی نیز استفاده می‌شود.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه خودکنترلی تانجی (فرم بلند)

یکی از ابزارهایی که برای سنجش خود کنترلی کاربرد دارد پرسشنامه خود کنترلی تانجی فرم ۱۳ و ۳۶ آیتمی می باشد. در اینجا فرم ۳۶ سوالی آمده است.....

دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری باس و پری AQ

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی ، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت....

دانلود رایگان پرسشنامه خودکنترلی تانجی (فرم کوتاه)

مقیاس خود کنترلی در سال 2004 توسط تانجی و همکاران به منظور ارزیابی میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای 35 عبارت است. پس از مدتی تانجی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای 13 عبارت است و یک نمره کلی به دست می آورد...

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

این مقیاس با 36 عبارت برای سنجش سه جزء اصلی اضطراب، یعنی بُعد رفتاری (اجتناب اجتماعی)، بُعد شناختی (نگرانی) و بُعد بدنی (تنفس سریع) طراحی شده است.

دانلود رایگان پرسشنامه خودپایی اشنایدر - خود کنترلی

پرسشنامه­ ی خودکنترلی اشنایدر شامل 25 پرسش به صورت درست (T) و نادرست (F) است.....

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان