آزمون شخصیتی آیسنک - بزرگسالان

پرسشنامه شخصیتی آیسنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبه های شخصیت از جمله درون گرایی و برون گرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند روان گسستگی، جامعه ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی.......

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان