پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

Social Intelligence questionnaire

مفهوم هوش اجتماعی در سال 1920 توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیري آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می کند.

این پرسشنامه توسط آنگ تون تت در سال ۲۰۰۸ به منظور بررسی هوش اجتماعی تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده است اما در نسخه ایرانی ۹ ماده حذف شده و ۳۶ ماده مورد تایید قرار گرفته است. نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت دوگزینه‌ای بلی یا خیر است که گزینه‌های آن با صفر و یک نمره‌گذاری می‌شود.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان


این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

 

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 13

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 13

این پرسشنامه شامل 13 سوال 7 گزینه ای است که برگرفته از پرسشنامه 29 سوالی آنتونووسکی می باشد. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

قابلیت درک comprehensibility

قابلیت ادارهmanageability

meaningمقصود  

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان- زامپتاکیس و موستاکیس 2007

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (2007)

این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

1,500تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 29

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 29

این پرسشنامه شامل 29 سوال 7 گزینه ای است که توسط آنتونووسکی طراحی شده است. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

 

قابلیت درک comprehensibility

قابلیت ادارهmanageability

meaningمقصود  

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ-44

پرسشنامه باورهای احساسی OBQ-44

این پرسشنامه شامل 44 سوال است که توسط گروه کاری (OCCW) طراحی شده است. این آزمون از شش زیرگروه افکار تشکیل شده است که دامنه‌های کلیدی حوزه‌های شناخت در اختلال وسواس فکری ـ عملی هستند، شامل احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب / ارزیابی تهدید و خطر، کمال‌طلبی/ نیاز به برخورداری از اطمینان، اهمیت دادن به افکار / کنترل افکار.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سطح محیط مدرسه - SLEQ

پرسشنامه سطح محیط مدرسه - SLEQ

این پرسشنامه مشتمل بر 56 آیتم پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت و شش بعد می باشد. این سوالات مربوط به محیط مدرسه است که درآن کار می کنید و محیط واقعی کار شما در نظر گرفته شده است......

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

social physique anxiety scale (SPAS-7)

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام (موتل و کنروی، 2000)، مشتمل بر 7 گویة لیكرتی است كه براساس مقیاس 12 گویه ای اولیة هارت، لیری و رجسكی (1989) تهیه شده است. این مقیاس میزان اضطراب تجربه شده توسط یك فرد در مورد شكل اندامش در یك موقعیت اجتماعی را اندازه می گیرد.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رهبری چند عاملیMLQ

پرسشنامه رهبری چند عاملیMLQ­ (باس، 2006)

Multifactor Leadership Questionnaire

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ توسط باس (2000) تدوین شده است. این پرسشنامه که در طول بیش از 20 سال، باس و همکارانش بارها نسبت به ارائه نسخه های اصلاح شده آن اقدام کرده اند امروزه تحت عنوان MLQ-5X معروف است. این پرسشنامه به منظور توسعه دامنه گسترده­ای از رفتارهای رهبری، چندین جنبه از رهبری تحول­گرا و عمل­گرا را در قالب یک ابزار استاندارد برای اندازه­گیری سبک رهبری گرد هم آورده است. در این نسخه، تئوری رهبری فراگیر، نه عامل رهبری شامل پنج عامل ویژه رهبری تحول­گرا ، سه عامل ویژه رهبری عمل­گرا و یک عامل ویژه عدم رهبری را در قالب 36 سوال ارائه می­دهد(باس و آولیو، 2004).....

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه- جنارو 2007

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه- جنارو 2007

مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) که معادل انگلیسی آن Cell-Phone Over-Use Scale است یک پرسشنامه ۲۳ سوالی است که به منظور سنجش استفاده آسیب زا از تلفن همراه تهیه شده است. این مقیاس بر اساس ده شاخص روانشناختی از DSM تهیه شده استمقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) هیچ خرده مقیاسی ندارد و در یک طیف لیکرت شش گزینه‌ای از هرگز تا همیشه نمره گذاری می‌شود.


 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سرمایه روانشناختی - لوتانز

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت گرا

این پرسشنامه مشتمل بر 24 سوال 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که جهت سنجش سرمایه روانشناختی سازمان در قالب چهار مولفه خودكارآمدي، اميدواري، تاب آوري،خوش بينيتوسط لوتانز (2007) طراحی شده است.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان