پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMQ)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMQ)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت ابزاری مدادی_کاغذی است که توسط هرمنس(1970) تهیه و تدوین شده و به وسیله شکرکن و برومند نسب(1381) به فارسی برگردانده شده است. این پرسشنامه 29 ماده دارد که به صرت جملات نیمه تمام می باشند و گزینه های ارائه شده برای هر ماده بین 4 تا 6 گزینه متغیر است.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دبیران

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دبیران

نسخه اولیه این پرسشنامه توسط دی پائولا  وهوی  در سال 2001 ساخته شده است و در سال 2005 تشریح شده است (منابع شماره 2 و 3).

...

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط واکس و همکاران در سال 1986 تهیه گردید. ساختار نظری این مقیاس بر تعریف کوب (1976) از حمایت اجتماعی استوار است.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تعارض کار- خانواده

پرسشنامه تعارض کار- خانواده رستگار خالد

این پرسش نامه با استناد به سنخ شناسی فران، راسل وکوپر  تعارض کار- خانواده از دو منظر اصلی در نظر گرفته شده است: تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده با کار.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران (1387)

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبدالله زاده و همکاران در سال 1387 تهیه شده و دارای 29 ماده است که به روش لیکرت(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) نمره گذاری میشود.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه مديريت تعارض (تضاد) رابينز

پرسشنامه مديريت تعارض یا تضاد رابینز مشتمل بر 30 سئوال بوده و در قالب يک مقياس 7 درجه‌ای توسط رابينز (1998) تنظيم شده است که در آن گزينه های هميشه امتياز يک ، به طور مکرر امتياز دو ، غالبا امتياز سه ، بعضی اوقات امتياز چهار ، بندرت امتياز پنج ، خيلی به ندرت امتياز شش و هرگز امتياز هفت را به خود اختصاص داده اند .

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) در سال ۲۰۰۸ توسط کینگ طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه است و چهار زیر مقیاس دارد: تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری. هر چه فرد نمره بالاتری در این پرسشنامه بگیرد دارای هوش معنوی بیشتری است.

پرسشنامه توانمند سازی اعضای مدرسه (دبیران ) شورت و رینهارت

پرسشنامه توانمند سازی اعضای مدرسه (دبیران ) شورت و رینهارت ( 1992)

پرسشنامه توانمندسازی معلمان شورت و رینهارت دارای 37 گویه است که با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملا مخالفم به سنجش توانمندی دبیران می پردازد.

شورت و رینهارت به منظور یافتن روایی مقیاس از تحلیل عاملی استفاده کرده اند. در تحلیل عاملی شش بعد برای توانمند سازی اعضای مدرسه براساس سازه های مقیاس در نظر گرفته شده است...

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان