پرسشنامه آمادگی برای تغییر الوینگ (2009)

پرسشنامه آمادگی برای تغییر الوینگ (2009)

Preparing for Change questionnaier

این پرسشنامه توسط الوینگ در سال 2009 ارائه شده است و حاوی 28 سوال 5 گزینه ای می باشد که آمادگی برای تغییر در سازمان را از دیدگاه کارکنان در قالب 3 مولفه اثربخشی ارتباطات داخلی، همکاری برای تغییر و حمایت از تغییر مورد سنجش قرار می دهد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2007)

پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2007)

این پرسشنامه توسط اسپایتزر (موسس انجمن مدیران آمریکا) در سال 2007 ارائه شده است و حاوی 30 سوال 5 گزینه ای می باشد که چابکی سازمانی را در 3 مولفه مورد سنجش قرار می دهد.

 

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران (1985)

پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران (1985)

این پرسشنامه مشتمل بر 23 سوال 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که جهت سنجش کیقیت خدمات ارائه شده به مشتریان در یک سازمان از دیدگاه کارکنان، طراحی شده است.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران

پرسشنامه سنجش قابلیت­های یادگیری سازمانی

این پرسشنامه توسط گومز و همکاران در سال (2005) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 17 سوال 5 گزینه­ای می­باشد که قابلیت­های یادگیری سازمانی را می­سنجد.....

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

شاخص رضايت شغلي JDI

اين پرسشنامه توسط ويسوكي و كروم ساخته شده است . اين ابزار فهرستي از پنج جنبه شغل ارائه مي نمايد كه براي هر جنبه، تعدادي معيار وجود دارد تا احساسات فرد نسبت به شغلش را مورد سنجش قرار دهد. در ذيل هر جنبه ، معيار ها با دو سوي متضاد مرتب شده اند كه مابين آنها يك پيوستار قرار گرفته است  .....

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (OCB) پودساکف(1990)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

Organizational citizenship behavior

این پرسشنامه دارای 23 سوال مشتمل بر پنج مولفه نوع دوستی، وظیفه شناسی ، ادب، جوانمردی و فضیلت مدنی می باشد که در مقیاس پنج ارزشی لیکرت از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) نمره گذاری می شود.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهوف 1993

این پرسشنامه داراي 20 سوال 5 گزينهای لیکرتاز کاملاً مخالفم (1)،تاکاملاً موافقم (5) ميباشد که مشتمل بر سه مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای می باشد.

پرسشنامه تعهد ورزشي اسكانلان و همكاران (1993)

پرسشنامه تعهد ورزشي اسكانلان و همكاران (1993)

اين پرسشنامه يك مقياس خودسنجي مشتمل بر 28 گويه (ماده) و شش مؤلفه است كه تمايل و عزم فرد به تداوم مشاركت در فعاليتهاي ورزشي را نشان مي دهد....

مولفه های این پرسشنامه عبارتند از : تعهد ورزشي (6 گويه) ، لذت ورزشي (4 گويه)، مشغوليات جايگزين (4 گويه)، سرمايه گذاري هاي شخصي (3 گويه)، فشار اجتماعي (7 گويه) و فرصت هاي مشاركت (4 گويه) .....

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

هدف از این پرسشنامه سنجش میزان تمایل به ورزش از ابعاد مختلف است....

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذيری سازمانی دنیسون

این پرسشنامه توسط دنیسون در سال 2005 طراحی و ارائه شده است و یکی از کامل ترین و جدیدترین پرسشنامه های موجود در این زمینه می باشد. که به وسیله آن دو بعد انطباق پذیری سازمانی و مشارکت سازمانی کارکنان مورد سنجش قرار می گیرد.

 

هدف : سنجش میزان مشارکت و انطباق پذیری سازمانی کارکنان 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه بررسی عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی

این پرسشنامه توسط دانت و همكارانش درسال 1996 طراحي شده است که شامل 36 سئوال و دو بخش است . بخش اول که سئوالات انگيزشی را در بر می گيرد (17 سئوال) و بخش دوم سئوالات بهداشتی (19 سئوال) می باشد .

هدف : تعيين عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظريه هرزبرگ .

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان